Regulamin

Ostatnia aktualizacja: 20 marca 2024 r. Poniżej znajduje się automatyczne tłumaczenie regulaminu. Oryginalną wersję PDF można pobrać tutaj.

Niniejsze Warunki Korzystania określają zasady korzystania z platformy Certifier i świadczonych za jej pośrednictwem usług, dostępnych pod adresem certifier.io/pl ("Certifier"), dostarczanych przez Certifier Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Dolnych Młynów 3/1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS: 0000863560, NIP: 6762586390, o kapitale zakładowym w wysokości 107 550,00 zł ("Usługodawca", "my", "nas", "nasz").

1. Definicje

 • 1.1. Konto - usługa świadczona drogą elektroniczną przez nas; modyfikowalna część Certifier, indywidualnie przypisana Tobie jako Użytkownikowi; Konto umożliwia korzystanie z Usług.

 • 1.2. Umowa - umowa o świadczenie Usług zawarta między nami a Tobą jako Użytkownikiem, której ogólne warunki określają niniejsze Warunki Korzystania i która odnosi się głównie do korzystania z Certifier; Umowa wiąże Twoich następców prawnych; nie możesz przenosić swoich praw i obowiązków wynikających z Umowy bez naszej zgody.

 • 1.3. API - interfejs programistyczny Certifier zdefiniowany na poziomie kodu źródłowego, udostępniany przez nas na warunkach określonych w Warunkach Korzystania.

 • 1.4. dni robocze - dni od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Usługodawcy, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa RP.

 • 1.5. Treści - informacje lub materiały publikowane, tworzone lub przesyłane przez Ciebie w ramach Twojego Konta, jak również wszelkie informacje, które wprowadzasz do Certifier; Treści obejmują w szczególności poświadczenia, linki, wprowadzone dane, adresy URL, podpisy elektroniczne, dane Odbiorców i inne informacje lub materiały tworzone lub wysyłane przez Ciebie w ramach funkcjonalności Certifier.

 • 1.6. Opłata - okresowa (lub inna) opłata za Usługi, określona w Cenniku, której wysokość zależy od wybranego Okresu Subskrypcji, metody płatności i zakresu przedmiotowego Usług.

 • 1.7. Siła Wyższa - zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu staranności wymaganej w stosunkach zawodowych, pozostające poza kontrolą obu stron, którego nie można było zapobiec przez Ciebie lub nas przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności takie zdarzenia jak klęski żywiołowe, nadzwyczajne warunki atmosferyczne, choroby pracowników, atak hakerski, stan wyjątkowy, nietypowe zachowania społeczności, działania władz publicznych, zatrzymanie usług zewnętrznego dostawcy lub ograniczenie ich używania.

 • 1.8. Przerwa Techniczna - przerwa w dostępności Certifier i Usług związana z koniecznością przeprowadzenia aktualizacji, konserwacji lub prac modernizacyjnych, uniemożliwiająca lub utrudniająca korzystanie z nich.

 • 1.9. Newsletter - jedna z Usług świadczonych przez nas drogą elektroniczną, polegająca na dostarczaniu przez nas Tobie informacji o specjalnych usługach oferowanych przez nas, jak również wszelkich nowościach w ramach Certifier lub dotyczących nas.

 • 1.10. Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika prowadzące do zawarcia Umowy lub jej zmiany, w tym przedłużenie Usług i zmianę Pakietu; Zamówienia mogą być składane w szczególności drogą elektroniczną za pośrednictwem Certifier, jak również na podstawie indywidualnych ustaleń z Użytkownikiem.

 • 1.11. Pakiet - wariant określający przedmiotowy zakres Usług, wybrany przez Ciebie spośród opcji oferowanych przez nas; Pakiety mogą być również dostosowane do indywidualnych Użytkowników.

 • 1.12. Strony - Użytkownik i Usługodawca.

 • 1.13. Cennik - zestawienie Opłat przypisanych do określonych zakresów Usług, w szczególności opłat objętych Subskrypcją; zmiana Cennika nie stanowi zmiany Umowy; Cennik jest dostępny tutaj: certifier.io/pl/cennik 

 • 1.14. Polityka Prywatności - dokument przedstawiający szczegóły przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez nas; Polityka Prywatności uzupełnia Warunki Korzystania i jest dostępna w formie elektronicznej tutaj: certifier.io/pl/polityka-prywatnosci

 • 1.15. Odbiorca - podmiot, któremu Użytkownik przekazuje Treści za pośrednictwem funkcjonalności Certifier na podstawie odrębnej umowy zawartej niezależnie od nas i Certifier, pomiędzy Tobą a Odbiorcą; Odbiorca może być Użytkownikiem.

 • 1.16. Usługi - usługi świadczone przez nas za pośrednictwem Certifier na rzecz Użytkowników, polegające na udostępnieniu funkcjonalności Certifier, w szczególności umożliwienie Użytkownikowi prowadzenia Konta, publikowania, generowania i wysyłania Treści.

 • 1.17. Subskrypcja (Okres) - miesięczny (lub wielokrotność miesiąca) lub roczny okres świadczenia Usługi, za który Użytkownik płaci Opłaty; Okres Subskrypcji wygasa z końcem dnia odpowiadającego nazwie lub dacie dnia rozpoczęcia Okresu Subskrypcji, a jeśli takiego dnia nie ma w kolejnym miesiącu - w ostatnim dniu odpowiedniego miesiąca; jeden Okres Subskrypcji stanowi minimalny okres zobowiązania Użytkownika wynikającego z Umowy.

 • 1.18. Warunki Korzystania - niniejsze Warunki Korzystania z Certifier, określające ogólne warunki Umów.

 • 1.19. Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna zamawiająca Usługi w bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, z którą Usługodawca zawiera Umowę.

2. Interpretacja

 • 2.1. Definicje i zwroty używane w niniejszych Warunkach Korzystania mają zastosowanie do Umowy, jak również do innych czynności związanych z realizacją Umowy przez nas.

 • 2.2. W komunikacji między Tobą a nami powyższe zwroty pisane małymi literami mają znaczenie określone w Warunkach Korzystania, chyba że nadawca wyraźnie zaznaczy inaczej.

3. Postanowienia Ogólne

 • 3.1. Jako podmiot korzystający z naszych Usług, oświadczasz i gwarantujesz, że zapoznałeś się z Warunkami Korzystania i nie zgłaszasz wobec nich żadnych zastrzeżeń. Rozpoczęcie korzystania z Certifier lub Usług jest równoznaczne z Twoją akceptacją Warunków Korzystania.

 • 3.2. Informacje zawarte w Certifier, w tym w Cenniku, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert przez Użytkowników.

 • 3.3. Nie możesz dostarczać żadnych Treści o nielegalnym charakterze ani korzystać z Certifier w sposób utrudniający lub uniemożliwiający jego prawidłowe działanie.

 • 3.4. Szczegółowe zasady korzystania z funkcjonalności Certifier i poszczególnych Usług określone są na Certifier w odpowiednich zakładkach i opisach poszczególnych Usług.

 • 3.5. W przypadku Użytkowników będących Odbiorcami stosuje się odpowiednie postanowienia punktów 4, 5, 7, 11, 12, 15, 16, 17 Regulaminu oraz postanowienia Polityki Prywatności.

4. Certifier

 • 4.1. Aby korzystać z Certifier, musisz spełnić następujące minimalne wymagania techniczne: (a) urządzenie z dostępem do Internetu umożliwiające prawidłowe wyświetlanie interfejsu Certifier, (b) zainstalowana, najnowsza wersja przeglądarki internetowej: Edge, Firefox, Opera, Chrome, Safari, (c) aktywna obsługa JavaScript i Cookie (z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Polityki Prywatności), (d) aktywne konto e-mail. Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu to 1024x768 pikseli.

 • 4.2. Opis konkretnej Usługi dostępnej w ramach Certifier może zawierać dodatkowe ograniczenia lub wskazania dotyczące korzystania z tej Usługi. 

 • 4.3. Zakres korzystania z Certifier określony jest w szczególności przez wybrany przez Ciebie Pakiet.

 • 4.4. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do Certifier, które nie zostały Ci wyraźnie przyznane na mocy Umowy. To oznacza, że Umowa nie uprawnia Użytkowników w szczególności do: (a) reprodukcji, rozpowszechniania, wypożyczania, zbywania lub innego rozporządzania Certifier lub jego elementami, bezpośrednio lub pośrednio, za opłatą lub bezpłatnie, poza naszą kontrolą, (b) modyfikowania, dekompilowania lub innego ingerowania w oprogramowanie Certifier, (c) wykorzystywania lub rozwijania własności intelektualnej należącej do nas w celu tworzenia własnych produktów i usług, (d) wykorzystywania własności intelektualnej należącej do nas w celach niezgodnych z prawem lub na naszą szkodę. Każde zachowanie spełniające którekolwiek z powyższych przesłanek będzie traktowane jako rażące naruszenie Warunków Korzystania, w tym Umowy.

 • 4.5. Jeżeli w okresie obowiązywania Umowy dokonamy ulepszeń Certifier, nowa wersja zostanie natychmiast wdrożona i udostępniona Tobie za pośrednictwem Usługi. Czas wdrożenia aktualizacji lub modernizacji Certifier będzie odpowiadał poziomowi zaawansowania i złożoności wprowadzanych zmian technicznych i może wymagać Przerwy Technicznej. Taka zmiana nie stanowi zmiany Umowy.

 • 4.6. Nie ponosimy odpowiedzialności za Twoje przestrzeganie prawa, w szczególności prawa konsumenckiego. Przyznajesz, że infrastruktura Certifier nie jest wytyczną w zakresie zgodności wdrożenia Treści, w tym poświadczeń i innych rodzajów treści generowanych za pośrednictwem Certifier, z prawem, w szczególności w stosunku do Odbiorców. Jeśli uznasz, że funkcjonalność Certifier nie spełnia wymagań prawa, w szczególności prawa konsumenckiego, jesteś zobowiązany do niekorzystania z tej funkcjonalności i powiadomienia nas o tym.

 • 4.7. Oczekujemy, że każdy Użytkownik będzie korzystał z Certifier w sposób rozsądny i odpowiedzialny. 

5. Konto

 • 5.1. Aby korzystać z Usług w ramach Certifier, musisz mieć aktywne Konto. Aby założyć Konto i uzyskać status zarejestrowanego Użytkownika, musisz najpierw przejść procedurę rejestracji zgodnie z komunikatami wyświetlanymi w Certifier. Pamiętaj, że jesteś zobowiązany do podania prawdziwych i aktualnych danych oraz utrzymania ich przez cały czas posiadania Konta. 

 • 5.2. Po potwierdzeniu ukończenia procesu rejestracji Konta, między nami zostaje zawarta Umowa na czas nieokreślony.

 • 5.3. Pamiętaj, że jesteś odpowiedzialny za to, co dzieje się na Twoim Koncie i za jego pośrednictwem. Nie możesz udostępniać Konta osobom trzecim bez upoważnienia i jesteś odpowiedzialny za utrzymanie poufności swojego loginu i hasła. W przypadku zauważenia, że osoba nieuprawniona korzysta z Konta, natychmiast powiadom nas o tym. 

 • 5.4. Możesz założyć tylko jedno Konto w Certifier. Twoje Konto jest nieprzenoszalne i niepodzielne. 

 • 5.5. Z wyjątkiem przypadków określonych w Warunkach Korzystania dotyczących naruszeń ich postanowień, jeśli naruszysz Warunki Korzystania lub są one naruszone z Twojej winy, będziemy prosić Cię o zaprzestanie naruszenia, wyznaczając w tym celu okres co najmniej 7 dni, a po jego bezskutecznym upływie jesteśmy uprawnieni do: (a) wysłania Ci ostrzeżenia o możliwości zablokowania Konta, (b) zablokowania dostępu do Twojego Konta, (c) usunięcia Konta, co skutkuje natychmiastowym rozwiązaniem Umowy. 

6. API

 • 6.1. Przez cały okres obowiązywania Umowy będziemy zapewniać możliwość korzystania z API za opłatą, chyba że w Umowie lub Zamówieniu zaznaczymy inaczej.

 • 6.2. Możesz korzystać z funkcjonalności API od momentu utworzenia Konta i wygenerowania tokenu dostępu do momentu zakończenia Umowy.

 • 6.3. API będzie udostępniane Tobie w sposób i na warunkach określonych w zapisach Umowy.

 • 6.4. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany funkcjonalności API w dowolnym momencie, co nie stanowi zmiany ani naruszenia Umowy, pod warunkiem, że zmiana funkcjonalności nie spowoduje pogorszenia jakości odbioru Usług lub Certifier.

 • 6.5. API udostępniamy Tobie, aby umożliwić Użytkownikowi integrację naszych Usług z aplikacjami stron trzecich, w każdym przypadku w celu nie szerszym niż określony w zapisach API. Nie możesz używać API ani udostępniać API podmiotom, które mogą korzystać z niego w sposób inny niż w celu określonym w poprzednim zdaniu lub podmiotom, które mogą używać takiego dostępu do API na naszą szkodę. W szczególności w ramach Warunków Korzystania i Umowy Użytkownik ani żaden inny podmiot nie może: (i) powielać, rozpowszechniać, wypożyczać, zbywać API ani w inny sposób go rozprowadzać, bezpośrednio ani pośrednio, za opłatą ani bezpłatnie, poza nami, (ii) dekompilować, rozmontowywać, odtwarzać ani modyfikować, odtwarzać inżynierię wsteczną lub w inny sposób ingerować w API, (iii) wykorzystywać lub rozwijać własności intelektualne należące do nas w celu tworzenia własnych produktów i usług, (iv) wykorzystywać własności intelektualne należące do nas w celach niezgodnych z prawem ani na naszą szkodę, (v) publikować wyników testów ani analiz porównawczych lub wydajnościowych związanych z naszymi własnościami intelektualnymi.

 • 6.6. Postanowienia punktu 8.10 Warunków Korzystania stosuje się odpowiednio do API.

7. Newsletter

 • 7.1. Newsletter jest dostarczany w ramach wybranego przez Ciebie Pakietu.

 • 7.2. Umowa na dostarczanie Newslettera nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi Opłatami poza tymi wynikającymi z wybranego Pakietu.

 • 7.3. Po zarejestrowaniu Konta, między nami a Użytkownikiem zostaje zawarta umowa na dostarczanie Newslettera na czas nieokreślony.

 • 7.4. Użytkownik może w każdej chwili rozwiązać umowę na dostarczanie Newslettera ze skutkiem natychmiastowym, wysyłając e-mail na adres: support@certifier.io lub dezaktywując Newsletter za pośrednictwem linku znajdującego się w każdej wiadomości Newslettera.

 • 7.5. Rezygnacja z Newslettera nie wpływa na Opłatę wynikającą z wybranego przez Użytkownika Pakietu.

8. Zawarcie Umowy. Okres Obowiązywania Umów

 • 8.1. Zamawiasz Usługę (wybierając odpowiedni Pakiet lub Usługi) za pośrednictwem Certifier za pomocą dedykowanego formularza Zamówienia, a następnie wysyłasz go do nas. Składając Zamówienie, składasz nam ofertę zawarcia Umowy, której przedmiotem są Usługi wskazane przez Ciebie w Zamówieniu.

 • 8.2. Zamówienie może być również złożone na podstawie indywidualnych ustaleń, np. korespondencji e-mail. W takim przypadku, składając Zamówienie, składasz nam ofertę zawarcia Umowy, której przedmiotem są Usługi określone między Stronami.

 • 8.3. Umowa może być również zawarta indywidualnie, poprzez negocjacje między nami, na podstawie Zamówień. Dla uniknięcia wątpliwości, stwierdza się, że niniejsze Warunki i Zasady mają również zastosowanie do tak zawartej Umowy, a Ty zostajesz nimi związany po zawarciu Umowy, w tym po potwierdzeniu warunków Zamówienia. 

 • 8.4. Jeżeli Zamówienie składane jest w imieniu osoby fizycznej, to składający Zamówienie oświadcza, że działa z polecenia Użytkownika będącego przedsiębiorcą, osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną i jest należycie upoważniony do działania w imieniu tego Użytkownika.

 • 8.5. Po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia, między nami a Tobą zostaje zawarta Umowa na warunkach określonych w Zamówieniu i Warunkach Korzystania, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w Warunkach Korzystania, w szczególności, że dana osoba jest uprawniona lub należycie upoważniona do zawarcia Umowy. 

 • 8.6. Umowa zostaje zawarta na Okres Subskrypcji wybrany w ramach danego Pakietu.

 • 8.7. Po upływie wyżej wymienionego okresu Umowa jest automatycznie odnawiana na taki sam okres Subskrypcji, chyba że Strony ją wcześniej wypowiedzą (co najmniej 1 (jeden) dzień przed upływem terminu Umowy). Zasada określona w poprzednim zdaniu ma odpowiednie zastosowanie w przypadku upływu kolejnych, przedłużonych okresów Umowy.

 • 8.8. Możesz również wypowiedzieć Umowę w ciągu 30 dni od daty jej zawarcia, niezależnie od tego, czy korzystałeś z jakiejkolwiek Usługi. Jednakże, jeśli zdecydujesz się wypowiedzieć Umowę i otrzymać zwrot kosztów, pamiętaj, że wszystkie dane na Twoim koncie zostaną zresetowane do stanu, w jakim znajdowały się na początku Umowy.

 • 8.9. Z wyjątkiem wyżej wymienionego 1 (jednodniowego) okresu wypowiedzenia (8.7.) i przypadku wypowiedzenia zgodnie z punktem 8.8 powyżej, Umowa nie może zostać rozwiązana w trakcie jej obowiązywania. Wypowiedzenie może zostać złożone drogą e-mailową, w formie pisemnej lub dokumentowej, w przeciwnym razie jest nieważne.

 • 8.10. Jesteśmy uprawnieni do wypowiedzenia Umowy (drogą e-mailową lub pisemną) ze skutkiem natychmiastowym, jeśli Użytkownik nie uiścił żadnej części wynagrodzenia w terminie lub narusza inne postanowienia Umowy, w tym Warunki Korzystania. W takim przypadku najpierw wezwemy Cię do zapłaty lub zaprzestania naruszeń, wyznaczając termin co najmniej 7 dni.

 • 8.11. W wyniku rozwiązania Umowy w wyniku wypowiedzenia lub w inny sposób, wszelkie Treści i informacje dostarczone w ramach Certifier zostaną usunięte (chyba że prawo Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego wymaga przechowywania danych osobowych) i nie będziesz mieć do nich dostępu.

9. Cennik

 • 9.1. Obowiązujące ceny są podane w Cenniku. Wszystkie ceny podane w Cenniku: (a) są cenami netto, które w niektórych przypadkach należy zwiększyć o VAT według obowiązującej stawki; (b) mogą nie obejmować dodatkowych opłat za realizację Zamówienia, w tym ceł i innych podatków.

 • 9.2. Łączne wynagrodzenie należne nam jest obliczane na podstawie Zamówienia, w szczególności zgodnie z Opłatami określonymi w Cenniku.

 • 9.3. Opłaty nie podlegają zwrotowi, również w przypadku, gdy nie korzystasz z określonego zakresu Usług, chyba że Warunki Korzystania stanowią inaczej. Opłata będzie naliczana w wysokości wskazanej w Cenniku także wtedy, gdy wyczerpiesz odpowiedni zakres Usług, np. wygenerujesz Treści w formie poświadczenia itp.

 • 9.4. Jesteśmy uprawnieni do zmiany warunków określonych w Cenniku, co nie stanowi zmiany Umowy. Każdorazowo poinformujemy Cię o zmianie Cennika drogą e-mailową. Jeśli nie złożysz wypowiedzenia w terminie wskazanym w zawiadomieniu o zmianie, nowy Cennik będzie obowiązywał od momentu Twojej kolejnej płatności.

10. Warunki Płatności

 • 10.1. Świadczymy Usługi odpłatnie, chyba że wyraźnie zaznaczymy w Certifier, że niektóre Usługi są świadczone bezpłatnie lub na okres próbny. W każdym przypadku Opłaty określane są w Zamówieniu i Umowie.

 • 10.2. Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej, Opłata za poszczególne Usługi jest płatna za każdy miesiąc Okresu Subskrypcji (w przypadku okresu miesięcznego) lub za każdy rok (w przypadku okresu rocznego). Opłata jest naliczana na początku każdego okresu rozliczeniowego. Użytkownicy wyrażają zgodę na cykliczne płatności.

 • 10.3. Możesz uaktualnić Pakiet lub zakupić inną Usługę w dowolnym momencie w trakcie Okresu Subskrypcji. Umowa zostaje zmieniona przez złożenie Zamówienia na inny wybrany Pakiet lub Usługi, a postanowienia punktu 8 Warunków Korzystania mają odpowiednie zastosowanie. Jeżeli Zamówienie nie stanowi inaczej, zmiana Pakietu lub aktywacja Usługi wchodzi w życie z pierwszym dniem miesiąca następującego po ostatnim miesiącu, za który została już opłacona miesięczna Opłata.

 • 10.4. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.

 • 10.5. Dniem płatności uznaje się dzień uznania naszego konta bankowego odpowiednią kwotą. 

11. Treści

 • 11.1. Wprowadzając Treści za pośrednictwem Certifier, każdorazowo oświadczasz i gwarantujesz, że: (a) posiadasz prawa do Treści co najmniej w zakresie wymaganym na mocy zobowiązania do przestrzegania postanowień niniejszych Warunków Korzystania oraz umożliwiającym realizację Umowy, (b) korzystanie i zarządzanie Treściami w ramach Usług, jak również za pośrednictwem Certifier nie narusza praw osób trzecich, w szczególności Odbiorców, (c) Treści nie będą naruszały innych postanowień Warunków Korzystania, w szczególności określonych w poniższym paragrafie.

 • 11.2. Nie możesz generować w Certifier ani korzystać w ramach Usług z żadnych Treści, które mogą: (a) naruszać prawa osobiste lub interesy osób trzecich, w szczególności prawa własności intelektualnej, (b) zawierać groźby, podżegać do agresji lub zawierać elementy niezgodnej z prawem przemocy, (c) być materiałami, które mogą być wykorzystywane w niezgodny z prawem, wprowadzający w błąd, złośliwy lub dyskryminujący sposób, promować naruszanie praw, w tym sugerować metody ułatwiające naruszenie takich praw lub zachęcać do takich zachowań, (d) propagować metody i praktyki sprzeczne z ideą Certifier, (e) zawierać materiały, które mogą być wykorzystywane w celach niezgodnych z prawem, (f) ewidentnie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, powszechnymi normami moralnymi i społecznymi lub zasadami netykiety, (g) zawierać wulgaryzmy i zwroty, które mogą w jakikolwiek sposób naruszać czyjąś godność, (h) propagować nienawiść na tle rasowym, narodowościowym, wyznaniowym lub światopoglądowym, (i) naruszać czyjąś prywatność, (j) mieć charakter pornograficzny, lub z innych powodów być nieodpowiednie dla osób poniżej 18 roku życia, (k) zawierać elementy propagujące lub związane z bronią, napojami alkoholowymi, narkotykami, pestycydami, truciznami i lekami, organizacjami wojskowymi i partiami politycznymi, sektami i podobnymi kultami religijnymi, pornografią, prostytucją i innymi podobnymi produktami/usługami, (l) promować inne strony internetowe lub innych dostawców usług internetowych konkurencyjnych wobec nas.

 • 11.3. Wprowadzając Treści do Certifier, w tym celu udzielasz nam licencji z prawem do udzielania dalszych licencji, bez żadnych ograniczeń terytorialnych i czasowych, na korzystanie i dysponowanie odpowiednimi Treściami, w całości lub w części, w zakresie niezbędnym do działania funkcjonalności Certifier, w szczególności do wypełnienia zobowiązań wynikających z naszej Umowy. 

 • 11.4. Ponosisz pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec nas i osób trzecich za Treści oraz wszelkie inne szkody wynikające z korzystania z Treści, w tym Treści zawartych w wynikach Usług (np. raportach, poświadczeniach), w szczególności w odniesieniu do Odbiorców, ich rzetelności i autentyczności.

 • 11.5. Nie weryfikujemy Treści, chyba że Umowa wyraźnie stanowi inaczej. Dla uniknięcia wątpliwości, stwierdza się, że nie weryfikujemy, nie reprezentujemy ani nie gwarantujemy kompletności, dokładności ani rzetelności żadnych Treści dostarczanych przez Ciebie do Certifier w ramach Usług ani poza Certifier, to znaczy np. udostępnianych Odbiorcom, na platformach stron trzecich itp., to odnosi się w szczególności do Treści zawartych w wynikach Usług (np. raportów i poświadczeń). Nie weryfikujemy integralności Treści ani jej zgodności z jakimkolwiek prawem ani nie reprezentujemy rzeczywistych stwierdzeń zawartych w nich.

 • 11.6. Nie ponosimy odpowiedzialności za tworzenie kopii zapasowych Treści ani za utratę Treści w wyniku usunięcia Konta.

 • 11.7. Możemy wykorzystywać Treści i inne informacje wprowadzane do Certifier w celu poprawy jakości świadczonych Usług, przy czym w odniesieniu do Treści, które stanowią dane osobowe – w sposób i w zakresie określonym w zasadach określonych w Polityce Prywatności.

 • 11.8. Treści tworzysz bezpośrednio, samodzielnie określając ich zawartość. W ramach Usług dostarczamy również gotowe materiały, które możesz wykorzystać do tworzenia własnych Treści, ale pamiętaj, że wybierając ich użycie, robisz to na własne ryzyko i odpowiedzialność.

12. Dodatkowe Ograniczenia

 • 12.1. W ramach Certifier lub za pośrednictwem Certifier lub naszych Usług zabrania się dodatkowo:

 • 12.1.1. angażować się w jakąkolwiek formę spamu, phishingu lub oszustwa; obejmuje to, między innymi, wysyłanie niezamówionych e-maili, wiadomości lub treści z zamiarem wprowadzenia Odbiorców lub innych osób w błąd lub uzyskania poufnych informacji;

 • 12.1.2. przesyłać lub tworzyć Treści, w tym załączniki PDF lub inne pliki zawierające wirusy, złośliwe oprogramowanie lub inne szkodliwe elementy; jesteś odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa Treści, które przesyłasz i sposobu, w jaki je dalej udostępniasz, w szczególności Odbiorcom;

 • 12.1.3. podejmować jakichkolwiek innych działań, które zakłócają Usługi lub ich integralność.

 • 12.2. Ponadto w odniesieniu do Usług, Certifier (w tym oprogramowania, modeli, algorytmów będących podstawą Certifier lub wykorzystywanych w ramach Certifier) lub nas jako Usługodawcy, nie wolno podejmować następujących działań:

 • 12.2.1. wypożyczać, wynajmować, sprzedawać, udostępniać, zbywać ani w inny sposób przenosić Usług ani Certifier na osoby trzecie, w całości ani w części;

 • 12.2.2. dekompilować, rozmontowywać ani odtwarzać inżynierii wstecznej oraz tworzyć ani powielać kodu źródłowego ani podstawowych komponentów modeli, algorytmów i systemów Usług, oprogramowania dostarczanego Certifier lub jakichkolwiek usług dostawców zewnętrznych;

 • 12.2.3. publikować wyników testów ani analiz porównawczych lub wydajnościowych związanych z Usługami bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

 • 12.3. Każde zachowanie spełniające którekolwiek z powyższych przesłanek, jak również każde naruszenie postanowień punktu 11 powyżej, będzie traktowane jako rażące naruszenie Umowy, w związku z czym jesteśmy uprawnieni do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym..

13. Odpowiedzialność 

 • 13.1. Świadczymy infrastrukturę IT i zapewniamy jej techniczną funkcjonalność, co stanowi naszą odpowiedzialność za Certifier i Usługi.

 • 13.2. Ponieważ zapewniamy jedynie dostęp do Certifier i usług świadczonych drogą elektroniczną, nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z:

 • 13.2.1. naruszenia przez Ciebie postanowień niniejszych Warunków Korzystania, w szczególności przez tworzenie Treści, które naruszają prawo, dobre praktyki lub zasady współżycia społecznego;

 • 13.2.2. ujawnienia loginu lub hasła do Konta osobom trzecim; zarządzanie Kontem;

 • 13.2.3. wysyłania Treści do Odbiorców z naruszeniem prawa lub netykiety;

 • 13.2.4. zdarzenia Siły Wyższej, aktywności złośliwego oprogramowania, ataków DDoS; 

 • 13.2.5. usunięcia Konta lub utraty danych przechowywanych w Koncie; 

 • 13.2.6. rozwiązania Umowy przez Usługodawcę w wyniku zawinionego działania lub zaniedbania Użytkownika;

 • 13.2.7. krótkotrwałego braku dostępu do Usług spowodowanego Przerwą Techniczną;

 • 13.2.8. wad i defektów Treści, sposobu, w jaki Treści są udostępniane, ani konsekwencji korzystania z wyników Usług (np. poświadczeń, raportów);

 • 13.2.9. publikowania w Certifier jakichkolwiek Treści o nielegalnym charakterze, w szczególności naruszających prawa osób trzecich;

 • 13.2.10. wprowadzania danych, w szczególności danych Odbiorców, bez wymaganych upoważnień lub pozwoleń ani w sposób naruszający ich prawa lub przepisy prawne;

 • 13.2.11. przyczyn przypisanych osobom trzecim, w tym dostawcom usług, z którymi mają być zintegrowane nasze Usługi, wyłączenia Certifier w całości lub w części ani innych przyczyn pozostających poza naszą kontrolą.

 • 13.3. Ponadto będziemy odpowiadać wobec Ciebie tylko za szkody spowodowane umyślną winą i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za utracone korzyści, a – o ile to możliwe – nasza odpowiedzialność będzie w każdym przypadku ograniczona do 1 000 USD.

 • 13.4. Nie udzielamy żadnych gwarancji handlowych w związku ze świadczeniem i korzystaniem z Certifier.

14. Dane Osobowe. Przekazywanie Danych do Przetwarzania

 • 14.1. Niniejszy punkt 14 odnosi się do naszych relacji z Tobą jako administratorem danych. W związku z realizacją Umowy będziemy przetwarzać dane osobowe, w odniesieniu do których jesteś administratorem jako podmiot przetwarzający. Oznacza to, że niniejszy punkt 14 stanowi umowę powierzenia danych w rozumieniu art. 28 Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylającego dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ("RODO").

 • 14.2. Użytkownik jest administratorem, w rozumieniu RODO, danych osobowych zawartych w Treściach oraz danych osobowych osób korzystających z Usług w imieniu lub na rzecz Użytkownika (pracowników i współpracowników Użytkownika). W celu umożliwienia świadczenia Usług musisz przekazać nam powyższe dane osobowe do przetwarzania.

 • 14.3. W ramach realizacji Umowy przetwarzamy dane osobowe jako podmiot przetwarzający wyłącznie na Twoje polecenie. Takie polecenie rozumiane jest w szczególności jako akceptacja Warunków Korzystania oraz dostarczenie danych osobowych do Certifier.

 • 14.4. Oświadczamy, że posiadamy odpowiednie środki, w tym należyte zabezpieczenia, umożliwiające przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami RODO, zapewniamy, że podejmujemy wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO oraz spełniamy wymogi określone w art. 28 RODO.

 • 14.5. Przekazujesz nam dane do przetwarzania na okres obowiązywania Umowy i wyłącznie w celu jej realizacji. 

 • 14.6. Powierzasz nam przetwarzanie danych osobowych następujących kategorii osób, których dane dotyczą:

 • 14.6.1. Odbiorców i ich przedstawicieli;

 • 14.6.2. przedstawicieli Użytkownika korzystających z Certifier.

 • 14.7. Przekazujesz nam do przetwarzania następujące kategorie danych osobowych: (i) imię; (ii) nazwisko; (iii) adres e-mail; (iv) wszelkie inne dane, które wprowadzasz do Certifier za pośrednictwem jego funkcjonalności.

 • 14.8. Nie kontrolujemy zakresu danych osobowych, które wprowadzasz do Certifier. Ponosisz pełną odpowiedzialność za posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, które wprowadzasz do Certifier. Jednocześnie zgadzasz się, że nie wprowadzisz do Certifier żadnych danych osobowych stanowiących szczególne kategorie danych osobowych w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO.

 • 14.9. Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie na Twoje udokumentowane polecenie, co dotyczy również przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – chyba że taki obowiązek nałożony jest na nas przez prawo Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, któremu podlegamy; w takim przypadku, przed przystąpieniem do przetwarzania, poinformujemy Cię o takim obowiązku prawnym, o ile prawo pozwala na przekazanie takich informacji ze względu na ważny interes publiczny.

 • 14.10. Zapewniamy, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązują się do zachowania poufności lub są zobowiązane do zachowania tajemnicy na mocy odpowiednich przepisów prawa.

 • 14.11. Podejmujemy wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO i przestrzegamy warunków usług innego podmiotu przetwarzającego, określonych w art. 28 ust. 2 i 28 ust. 4 RODO.

 • 14.12. Uwzględniając charakter przetwarzania, wspieramy administratora poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, o ile to możliwe, w celu spełnienia obowiązku odpowiedzi na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie realizacji ich praw określonych w rozdziale III RODO.

 • 14.13. Wspieramy administratora w zapewnieniu zgodności z obowiązkami określonymi w art. 32-36 RODO, uwzględniając charakter przetwarzania i dostępne nam informacje.

 • 14.14. Możemy przekazywać dane osobowe przekazane przez Ciebie do przetwarzania innym podmiotom w celu realizacji funkcjonalności Certifier i Usług oraz w ramach wewnętrznych procesów obsługi Użytkownika, w szczególności: dostawcom hostingu dla Certifier, dostawcy Certifier, operatorowi e-mail, firmie zajmującej się rozwojem oprogramowania, dostawcy usług e-mail, firmie księgowej, kancelarii prawnej, podmiotom świadczącym usługi w chmurze oraz inne rozwiązania wykorzystywane przez nas w naszej bieżącej działalności obejmującej przetwarzanie danych osobowych (ogólna zgoda administratora). Lista naszych podprzetwarzających zostanie udostępniona Użytkownikowi na jego żądanie.

 • 14.15. Powiadomimy Cię o wszelkich planowanych zmianach związanych z zaangażowaniem lub zastąpieniem innych podmiotów przetwarzających, co najmniej 7 (siedem) dni roboczych przed rozpoczęciem przetwarzania przez inny podmiot przetwarzający, umożliwiając Ci zgłoszenie sprzeciwu wobec korzystania przez nas z innego podmiotu przetwarzającego. W przypadku braku takiego sprzeciwu uznaje się, że wyraziłeś zgodę na taką zmianę.

 • 14.16. W wyniku rozwiązania umowy powierzenia danych osobowych nie będziemy w stanie realizować Umowy w zakresie wymagającym przetwarzania danych, których jesteś administratorem. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem, według Twojego uznania, usuniemy lub zwrócimy Ci wszelkie dane osobowe oraz usuniemy wszelkie istniejące kopie, chyba że prawo Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego wymaga przechowywania danych osobowych.

 • 14.17. Zapewnimy Ci wszelkie informacje niezbędne do wykazania zgodności z obowiązkami określonymi w umowie powierzenia danych osobowych oraz umożliwimy Ci lub upoważnionemu przez Ciebie audytorowi przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji, i będziemy w nich uczestniczyć, z zastrzeżeniem, że jesteś zobowiązany do powiadomienia nas o planowanym audycie co najmniej 7 (siedem) dni wcześniej.

 • 14.18. Natychmiast poinformujemy Cię, jeśli naszym zdaniem otrzymane polecenie narusza Rozporządzenie lub inne przepisy dotyczące ochrony danych Unii Europejskiej lub odpowiedniego państwa członkowskiego.

 • 14.19. Nie ponosimy odpowiedzialności za legalność uzyskanych przez Ciebie danych osobowych ani za zgodność takich działań z RODO. Możemy udzielić Ci naszych wskazówek lub własnej opinii w tej sprawie, ale nie jest ona wiążąca, zarówno dla Ciebie, jak i dla nas, w szczególności nie rozszerza zakresu Umowy.

 • 14.20. Odpowiemy kompleksowo na każde Twoje zapytanie związane z przetwarzaniem danych w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od dostarczenia zapytania.

 • 14.21. Zobowiązujemy się powiadomić Cię o wszelkich naruszeniach związanych z przetwarzaniem danych. W szczególności zobowiązujemy się, natychmiast, ale nie później niż w ciągu 36 (trzydziestu sześciu) godzin od uzyskania informacji o takich zdarzeniach, poinformować Cię o wszelkich zdarzeniach, które mogą spowodować Twoją odpowiedzialność jako administratora danych, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

 • 14.22. W przypadku przetwarzania przekazanych danych osobowych poza UE, dostarczymy Ci kopie dokumentów potwierdzających legalność takich działań (np. dokument zawarcia standardowych klauzul umownych mających zastosowanie w umowie z tzw. podprzetwarzającym).

15. Zgłaszanie Naruszeń i Skarg / Polityka Praw Autorskich

 • 15.1. Świadczymy Certifier i zapewniamy techniczną funkcjonalność Usług, co stanowi naszą odpowiedzialność za Usługi. Niemniej jednak nie sprawujemy bieżącej kontroli ani monitoringu nad Treściami, w tym ich dalszym udostępnianiem. 

 • 15.2. W Certifier dbamy o bezpieczeństwo i poszanowanie praw, dlatego zobowiązujemy się do zapewnienia, że Użytkownicy szanują wszelkie prawa, w szczególności prawa własności intelektualnej dotyczące wszelkich Treści i Certifier. Dlatego jeśli zauważysz jakąkolwiek działalność naruszającą prawa lub interesy osób trzecich, powinieneś nas o tym poinformować. W ten sam sposób możesz nas również powiadomić o jakimkolwiek naruszeniu Warunków Korzystania lub obowiązującego prawa.

 • 15.3. Każde powiadomienie dotyczące działań naruszających jakiekolwiek prawa lub interesy powinno być przesłane na adres e-mail: support@certifier.io. Aby ułatwić procedurę, powiadomienie powinno zawierać co najmniej następujące informacje: (a) dane identyfikacyjne Ciebie jako osoby zgłaszającej oraz adres e-mail, jeśli jest inny niż używany przez Ciebie do wysłania powiadomienia, (b) wskazanie Treści lub działań naruszających prawo wraz z wskazaniem naruszonego prawa, (c) wskazanie miejsca w Certifier, gdzie znajduje się odpowiedni materiał.

 • 15.4. W wyniku otrzymania takiego powiadomienia lub oficjalnego zgłoszenia dostęp do Treści lub odpowiedniej aktywności w ramach Certifier zostanie uniemożliwiony, a my poinformujemy Użytkownika, do którego odnosiło się powiadomienie lub skarga. Taki Użytkownik ma 24 (dwadzieścia cztery) godziny na zajęcie stanowiska wobec zarzutu. Następnie, jeśli zarzut okaże się uzasadniony lub Użytkownik nie zajmie stanowiska wobec niego, usuniemy taki materiał, a w przypadku znacznego naruszenia prawa – usuniemy Konto, z którego podjęto takie działania. Użytkownik może odwołać się od decyzji w ciągu 7 dni od otrzymania uzasadnienia jego usunięcia.

 • 15.5. Odwołanie powinno zawierać wyczerpujące uzasadnienie. Rozpatrujemy odwołania w ciągu 14 dni.

16. Skargi

 • 16.1. Możesz złożyć skargę dotyczącą działania Certifier. Skarga powinna zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Ciebie jako osoby składającej skargę oraz uzasadnione zastrzeżenia i uwagi. Skarga powinna być przesłana za pomocą formularza kontaktowego dostępnego tutaj lub na nasz adres lokalny.

 • 16.2. Rozpatrzymy skargę w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych, chyba że nie opisałeś przedmiotu i zakresu skargi w sposób umożliwiający jej rozpatrzenie lub nie dostarczyłeś danych umożliwiających jej identyfikację.

 • 16.3. W przypadku, o którym mowa powyżej, termin rozpatrzenia skargi liczony jest od dnia, w którym dostarczysz nam brakujące informacje.

 • 16.4. Odpowiedź na skargę prześlemy na adres, w tym adres e-mail, wskazany przez Ciebie. Nasza odpowiedź na skargę jest ostateczna.

17. Zmiana

 • 17.1. Możemy zmienić niniejsze Warunki Korzystania, w szczególności z powodów istotnych, prawnych (np. zmiana powszechnie obowiązującego prawa lub zmiana naszej formy organizacyjnej) lub technicznych (modernizacja Certifier lub Usług, zmiana sposobu działania Certifier lub Usług).

 • 17.2. Użytkownicy zostaną powiadomieni o wszelkich zmianach Warunków Korzystania wraz z zakresem wprowadzonych zmian drogą e-mailową wysłaną na adres, na który zarejestrowano Konto, 15 (piętnaście) dni przed wejściem w życie nowych Warunków Korzystania ("Okres Powiadomienia").

 • 17.3. Użytkownik ma prawo złożyć (co najmniej w formie dokumentowej, w przeciwnym razie jest nieważne) sprzeciw wobec zmiany Warunków Korzystania w Okresie Powiadomienia. Jeżeli nie zgłosisz sprzeciwu w Okresie Powiadomienia, uznaje się, że zaakceptowałeś Warunki Korzystania w ich zmienionym brzmieniu bez zastrzeżeń i stajesz się nimi związany z dniem przedłużenia Umowy na kolejny okres (zgodnie z punktem 8.7 Warunków Korzystania).

 • 17.4. W każdej chwili po otrzymaniu powiadomienia możesz, poprzez pisemne oświadczenie lub wyraźne działanie potwierdzające, zrezygnować z Okresu Powiadomienia.

 • 17.5. Jeśli zgłosisz sprzeciw w Okresie Powiadomienia, Warunki Korzystania będą miały zastosowanie w ich niezmienionym brzmieniu do końca okresu Umowy. Niemniej jednak w takim przypadku Umowa nie zostanie automatycznie przedłużona. 

 • 17.6. Możemy wprowadzić zmiany do Warunków Korzystania ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania Okresu Powiadomienia, w przypadku gdy:

 • 17.6.1. podlegamy obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na mocy którego jesteśmy zobowiązani do zmiany Warunków Korzystania w sposób uniemożliwiający nam zachowanie tego Okresu Powiadomienia;

 • 17.6.2. jesteśmy zobowiązani, wyjątkowo, do zmiany Warunków Korzystania w celu przeciwdziałania nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną usług agencji online, konsumentów lub Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniami danych lub innymi zagrożeniami związanymi z bezpieczeństwem cybernetycznym.

18. Postanowienia Końcowe

 • 18.1. Jako Użytkownik oświadczasz, że w celach związanych z promocją i reklamą Certifier, jesteśmy uprawnieni do korzystania z informacji, że jesteśmy dostawcą Certifier i Usług dla Ciebie jako naszego Użytkownika. W tym zakresie możemy korzystać z danych identyfikujących Ciebie, w tym Twojego logo, i umieszczać takie informacje na naszych stronach internetowych, w mediach społecznościowych i w wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, niezależnie od ich formy, treści i liczby kopii.

 • 18.2. Jesteśmy otwarci na otrzymywanie wszelkich opinii na temat naszych Usług i Certifier (w formie sugestii, opinii lub jakichkolwiek innych informacji zwrotnych). Możesz przesłać swoją opinię na adres: support@certifier.io. Jednocześnie, przesyłając taką opinię, udzielasz nam nieodpłatnej licencji, bez żadnych ograniczeń terytorialnych i czasowych, na korzystanie z niej w celu kontynuowania świadczenia Usług, aktualizowania, modyfikowania, utrzymywania lub ulepszania ich. 

 • 18.3. Wyznaczyliśmy również elektroniczny punkt kontaktowy związany z Certifier, przeznaczony do bezpośredniej komunikacji z organami państw członkowskich, Komisją, Radą ds. Usług Cyfrowych: support@certifier.io. Ten sam punkt kontaktowy może być używany przez Użytkownika do bezpośredniej i szybkiej komunikacji z nami. Komunikacja może być prowadzona w języku polskim lub angielskim.

 • 18.4. Wszelkie materiały i treści, w tym bez ograniczeń elementy graficzne, układ tych elementów, znaki towarowe i inne oznaczenia dostępne na Certifier, są przedmiotem naszych wyłącznych praw, w szczególności są chronione prawami autorskimi i prawami własności przemysłowej. Jakiekolwiek korzystanie z materiałów udostępnionych przez nas w innej formie niż określona w Umowie wymaga każdorazowo naszej zgody.

 • 18.5. Przetwarzamy dane osobowe Użytkowników zgodnie z Polityką Prywatności, która między innymi służy spełnieniu obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane dotyczą, na mocy RODO.

 • 18.6. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków Korzystania lub jego część okaże się nieważne, postanowienia Umowy pozostają w mocy, a Strony zobowiązują się, na żądanie którejkolwiek ze Stron, do zastąpienia takich nieważnych postanowień lub ich części postanowieniami, których skutek prawny i ekonomiczny w najwyższym stopniu odpowiadają tym, jakie miałyby zastąpione postanowienia lub ich części.

 • 18.7. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Umowy i Warunków Korzystania jest prawo polskie. Strony dołożą wszelkich starań, aby wszelkie spory wynikające z Umowy lub związane z nią zostały rozstrzygnięte polubownie. Jeśli Strony nie będą w stanie rozstrzygnąć sporu polubownie w ciągu miesiąca, spór zostanie skierowany do sądu powszechnego właściwego dla naszej siedziby.

Dokumenty

Bezpieczeństwo, które rośnie wraz z Twoim biznesem

Certifier rozwija się razem z Tobą, zapewniając bezpieczną administrację, uwierzytelnianie i infrastrukturę uprawnień.